سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز جاجرم - شرکت مهندسی مشاور ساختار محیط دی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست

دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز جاجرم - شرکت مهندسی مشاور ساختار محیط دی

توضیح تصویر
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

آزمایشات آزمایشگاهی و محلی خاک و سنگ

روشهای عددی

مدلسازی های فیزیکی

مکانیک خاکهای غیراشباع

بهسازی زمین

پی های عمیق

مطالعات موردی رفتار نگاری و پایش ژئوتکنیکی

ژئوتکنیک زیست محیطی و توسعه پایدار

سازه های زیر زمینی

انرژی زمین گرمایی

ژئوتکنیک ساحلی و فراساحلی

زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ

آموزش و ملاحظات آیین نامه ای در طراحی ها و اجرا

مشکلات حرفه ای و صنفی

خصوصیات دینامیکی خاکها

ارزیابی لرزه ای ابنیه تاریخی

تحلیل خطر لرزه ای

طراحی لرزه ای سازه های خاص

شریان های حیاتی

اندرکنش لرزه ای خاک و سازه